Περιεχόμενα

Interview


Ματωμένο Έντελβαϊς. Η 1η ορεινή μεραρχία στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Προς δημοσίευση στον εκδοτικό οίκο της Εστίας, Αθήνα:

Χέρμανν Φρανκ Μάγερ
Ματωμένο Έντελβαϊς. Η 1η ορεινή μεραρχία και το 22ο ορεινό σώμα στρατού στο Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο
www.linksverlag.de

O δημοσιογράφο K. Κουπαράνη στο Funkhaus Europa, 2.4.08Ε© H.F. Meyer 2007 |